Kako registrirati program

Nakon instalacije programa, rad sa većinom opcija je moguć u trajanju mjesec dana nakon prve instalacije. Nakon isteka tog roka, da bi se moglo neometano nastaviti raditi s programom, potrebno je izvršiti registraciju.

Registracija se pokreće izborom komande Registracija programa u izborniku Pomoć, nakon čega će se otvoriti prozor kao što je prikazano na slici:

Registration_01

U prvom koraku procesa registracije prikazat će se popis opcija programa koje su trenutno omogućene. Pritiskom na tipku Registracija, nastavljate proces registracije i otvoriti će se prozor prikazan na slijedećoj slici:

Registration_02

Registraciju progama je moguće napraviti na dva načina:

Registracija slanjem e-mail

1. Unesite oznaku korisnika i pritisnite tipku Pošalji e-mail,
2. Od autora programa ili dobavljača ćete dobiti e-mail sa licencnim kodom koji treba upisati u dva odvojena polja: Oznaka programa i Licenca,
3. Nakon unosa podataka o licenci, pritisnite tipki Prihvati nakon čega će sve opcije programa definirane licencnim kodom biti omogućene.

Registracija spajanjem na server

1. Pažljivo prepišite niz brojeva i slova koja se nalaze na kutiji instalacijskog CD-a i pritisnite tipku Spoji se na server,
2. Ako je veza prema server ispravna, polja Oznaka programa i Licenca će se popuniti automatski,
3. Pritisnite tipki Prihvati nakon čega će sve opcije programa definirane licencnim kodom biti omogućene.

Napomena:

Oznaku računala se generira automatski i šalje se na server tijekom registracije, U slučaju da registracija progama nije uspješna, oznaku računala je potrebno poslati e-mailom ili telefonom distributeru ili autoru, nakon čega ćete dobiti odgovarajuću kodiranu oznaku programa i licencu.

Proces registracije možete prekinuti u svakom trenutku pritiskom na tipku Odustani.