Pandora 6.41.0

Nova verzija programa uključuje:

 • Korekcija filtera ‘Samo plaćeni računi’ na pregledu Knjige ulaznih računa i Knjige izlaznih računa,
 • Korigirana funkcija za obradu i storniranje računa (oznaka računa za knjige financijskog poslovanja formira se na način da koristi oznaku poslovnog prostora, odnosno naplatnog uređaja),
 • Promjene na rekapitulacijama pojedinih dokumenata robnog poslovanja (obrisan broj stavki dokumenta, povećana širina pojedinih kolona, dodana oznaka poslovne godine),
 • Promijenjena rekapitulacija Knjige popisa o nabavi i prodaji robe (prikazuju se sume samo za knjižene dokumente),
 • Omogućeno ponovno učitavanja svih podataka u Knjigu popisa o nabavi i prodaji robe (komanda pridružene tipkama Ctrl i F5),
 • Omogućeno otvaranje izlistanih dokumenata na pregledu pojedine kartice (vrijedi za: kalkulacije, povratnice, račune i zapisnike),
 • Omogućeno otvaranje izlistanih dokumenata na pregledu Knjige popisa o nabavi i prodaji robe (vrijedi za: kalkulacije, povratnice, račune i zapisnike),
 • Omogućeno otvaranje izlistanih temeljnica na preglede Knjige primitakak i izdataka,
 • Knjiženje dnevnog prometa preko temeljnice moguće na osnovu uvezenih podataka o dnevnim prometima iz POSa,
 • Korekcija omogućavanja/onemogućavanja datumskih polja na temeljnicama,
 • Korekcija boje podloge na prikazu sume plaćenih iznosa za pojedinu stavku/račun (vrijedi za: knjigu ulaznih računa i knjigu izlaznih računa),
 • Korekcija funkcija storniranja dokumenata robnog poslovanja (SQL izraz koristi oznaku broja dokumenta koji se stronira i godine),
 • Korekcija obrade unosa ‘Ukupno s porezom’ na Knjizi ulaznih računa,
 • Korekcija prijenosa podatka ‘Datum izdavanja računa’ u ostale knjige (prenosi se samo datum, ne i vrijeme izdavanja računa).

Napomena: Za ispravan rad nove verzije modula za fiskalizaciju na računalu je potrebno imati instaliran NET Framework 4.5 ili viši.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

mScan 2.0.0 beta

Nova verzija programa za skeniranje i obradu skeniranog materijala koja uključuje:

 • novi set ikona,
 • skeniranje preko Microsoft WIA Library 2.0,
 • nove mogućnosti,
 • ispravke grešaka.

Za preuzimanje nove verzije programa klinite ovdje